دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری (GRUP) - اخبار و اعلانات