با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل روابط علی عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم با رویکرد دیماتل‌فازی، پژوهش موردی: شهر یزد

فائزه اسدیان اردکانی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.55332.2555

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم در شهر یزد به روش توصیفی - تحلیلی اجرا گردید. جامعه‌ آماری شامل خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم شهر یزد بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش 7/0 به‌دست ...  بیشتر