با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری با بهره‌گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان

معصومه جعفری؛ منوچهر طبیبیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57298.2585

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری و مقایسه سه ‌کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شد. برای سنجش اطلاعات چهار معیار و 23 زیرمعیار استخراج‌ شده که برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد پژوهش از مدل آنتروپی شانون و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری استفاده‌ گردید. نوآوری تحقیق ...  بیشتر