با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سنجش رابطه میان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول

مسعود صفایی پور؛ نبی الله حسینی؛ نرگس قیصری

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 25-40

چکیده
  هدف انجام این پژوهش، سنجش رابطه میان رضایت­مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص­های پایداری محیط زیست شهری شهر دزفول است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 322 نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر دزفول انجام‌ شده است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده است. نتایج ...  بیشتر