با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
گردشگری
اولویت بندی قطب‌های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک TOPSISو SWOT مطالعه موردی: استان کرمانشاه

علی حاجی نژاد؛ زهر ا تقی زاده؛ دانا رحیمی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 33-56

چکیده
  امروزه توسعه شهرنشینی و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از تنش¬های روزمره، اهمیت جاذبه¬های گردشگری در نواحی جغرافیایی را بیشتر نمایان ساخته؛ از این رو الگوهای نوین توسعه گردشگری بر مدار توسعه محلی و بهره¬گیری از تنوع¬های مکانی- فضایی گردشگری استوار هستند؛ لذا در برنامه¬ریزی آمایش سرزمین به منظور شناخت محیط¬های مستعد، ...  بیشتر