با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان

زهره فنی؛ سعید نجفی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5643

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر شهروندان بر کیفیت زندگی در محلات شهری، نمونه موردی محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است با استفاده از نرم‌افزار Spss و آزمون‌های توصیفی نظیر میانگین، آزمون استنباطی پیرسون و آنوا، انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در محله کارمندان ...  بیشتر