با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری، مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس اردبیل

عطا غفاری گیلانده؛ چنور محمدی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54506.2546

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده­راه اسفریس شهر اردبیل و ارائه راهکارهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیاده­راه می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری شهروندان هستند که به پیاده­راه مراجعه کرده­اند و چون نامشخص می­باشد از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه آماری دارای حد ...  بیشتر