با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی

محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ سلمان انصاری زاده

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 1-25

چکیده
  چکیده فرآیند شتابان جهانی شدن بعد از انقلاب صنعتی و پدیده اینترنت و فضای مجازی به عنوان یکی از برآیندهای جهانیشدن در نیمه دوم قرن بیستم، باعث تأثیر در مفاهیم پایهای جغرافیای سیاسی همچون مفهوم ملت، حکومت، مرز، حاکمیت و ... شد و باعث شکلگیری معادلهای مجازی این مفاهیم همچون ملت مجازی، چند هویتی شدن افراد و کم رنگ شدن مفهوم مرز، حاکمیت ...  بیشتر