با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7474

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده است. در همین راستا، با استفاده از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS به بررسی نحوه توزیع فضایی کاربری‌های آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته ­شد. داده‌های تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و سازمان‌های مربوطه گردآوری ...  بیشتر