با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

سیدعلی حسینی؛ محمد میره ای؛ مریم عبدلی مسینان؛ سیده مریم حسینی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7636

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری، شهرستان‌های استان اردبیل بودند. برای تحلیل نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در نواحی استان اردبیل از مدل‌های سیمیلاریتی و کپراس و برای تعیین استراتژی اولویت‌بندی ...  بیشتر