دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری (GRUP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله