با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 Sistan and Baluchestan University

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه لازمه برنامه‌ریزی موفق گردشگری، بازاریابی است. درک سطح اهمیت مطلق و نسبی عرضه و تقاضا در فرآیند بازاریابی صنعت گردشگری می‌تواند چهارچوب مفهومی مناسبی برای دانستن ماهیت تصمیم‌گیری گردشگران فراهم نموده و از این طریق در توسعه بازارهای فعلی و رونق مقاصد گردشگری موثر واقع شود. اینک در این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و اسنادی به شناسایی ویژگی‌های عرضه و تقاضای گردشگری در شهرستان محلات پرداخته و با استفاده از مدلSWOT به تحلیل کارکردی آن اقدام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که گردشگران جوان زیر سی‌سال و گردشگران دارای تحصیلات دانشگاهی و بازارهای گردشگری استانهای همجوار از مهمترین مشخصه‌های شناخته شده در بخش تقاضا بوده و ضعف عملکرد بخش عرضه در گسترش زیرساخت‌ها و تسهیلات مناسب و عدم مهیابودن بعضی از جاذبه‌های گردشگری می‌باشد. تحلیل‌ نهایی حاصل از تکینک سوات که بر پایه یافته‌های تحقیق در هر دو بخش عرضه و تقاضا صورت گرفت نشان داد که ضعف‌ها با امتیاز03/4 در رتبه اول و قوت‌ها با امتیاز 84/3 در رتبه دوم و فرصت‌ها و تهدیدها به ترتیب با امتیازات 72/3 و 55/3 در اولویت‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. بر این مبنا و با توجه به تاثیرگذاری متفاوت این عوامل، ابتدا راهبردهای‌ کاربردی WO به منظور برون رفت از وضع موجود و سپس راهبردهای SO به منظور خلق فضایی مناسب جهت توسعه آینده گردشگری منظقه تدوین و در اولویت برنامه‌ریزی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tourism Marketing Development Planning by Supply and demand Analytic Approach, Case Study; Mahallat City

نویسنده [English]

  • eisa ebrahimzadeh 1

چکیده [English]

successful tourism planning requires marketing. This process has many components and elements; Supply and demand are the most important components. Understanding the absolute and relative importance of supply and demand in tourism marketing process can provide the conceptual framework for understanding the nature of decision-making in tourists and in this way it might be effective in the development of current markets and the prosperity of tourism destinations. This study, adopting an analytical - descriptive approach and utilizing field studies and documents, aimed to identify the characteristics of supply and demand of tourism in Mahallat. It also analyzed their functions through SWOT model. The results indicated that young tourists (under 30 years old) and those with academic educations and tourism markets in neighboring provinces are the most important characteristics of the demand section and the poor performance of supply section is in the provision of infrastructure and lack of adequate facilities and attractions. Final Swot analysis conducted based on research findings in both supply and demand sections indicated that weaknesses with a score of 4.03 were in the first place and strengths with a score of 3.84 in the second place and the opportunities and threats, respectively, with the scores of 3.72and 3.55 in the third and fourth priorities. Therefore, considering the different impact of these factors, WO practical strategies to exit from the current situation and then SO strategies for creating appropriate space for the development of the tourism of this region were proposed and prioritized for planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Marketing
  • Tourism supply
  • Tourism demand
  • Mahallat
  • SWOT