با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه طراحی شهری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه یزد، ایران.

3 مربی، گروه شهرسازی، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه عوامل کمی درجه محصوریت با اختلاف دما (اختلاف میانگین دمای گذرها با میانگین دمای شهر در یک زمان مشابه) در گذرهای تاریخی شهر میبد انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. متغیر وابسته پژوهش اختلاف دمایی گذرهای تاریخی با میانگین دمای شهر و چهار متغیر طول، عرض، ارتفاع بدنه و میزان محصوریت گذر به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. جامعه آماری این مقاله ۹۰ گذر در بافت تاریخی شهر میبد نحوه انتخاب گذرها به‌صورت تصادفی و بر اساس سهم گذرها از هر محله از کل شبکه معابر در بافت تاریخی بوده است. به‌منظور سنجش رابطه عوامل کمی درجه محصوریت و تغییرات دمایی از آزمون‌های همبستگی، رگرسیون خطـی و آزمون همبستگی پیرسون اسـتفاده شـده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است کـه دو مؤلفـه درجه محصوریت و ارتفاع جداره با بتای 634/0 و 623/0 در سطح معناداری بالای 95 درصد، رابطه معنادار و مستقیمی را با اختلاف دمای گذرهای تاریخی و دمای شهر داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌توان نتیجه-گیری کرد که میان طول و عرض‌گذر و تغییرات دمایی در شهر میبد رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود، حال آنکه میان ارتفاع جداره و میزان محصوریت گذر و تغییرات دمایی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Correlation between Quantitative Factors of Urban Canyon Aspect Ratio with the Temperature Differences in Historical Passages (Case Study: Meybod City)

نویسندگان [English]

  • Samane Saeedi 1
  • Mahdi Montazerolhodjah 2
  • Mojtaba Sharifnejad 3

1 Msc Student, Department of Urban Design, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of School of Urban Planning, Yazd University, Iran.

3 Lecture, Department of School of Urban Planning, Yazd University, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of explaining the relationship between the quantitative factors of the degree of enclosure and the temperature difference (the difference between the average temperature of the passages and the average temperature of the city at the same time) in the historical passages of the city of Meybod. This research is one of the applied researches in terms of its purpose and in terms of descriptive-analytical method. The dependent variable of the research was the temperature difference of historical crossings with the average temperature of the city and the four variables of length, width, height of the body and the degree of enclosure of the passage were considered as independent variables. The statistical population of this article is 90 crossings in the historical context of Meybod city. The way of choosing the crossings was random and based on the share of crossings from each neighborhood of the entire network of passages in the historical context. Correlation tests, linear regression and Pearson's correlation test were used to measure the relationship between the quantitative factors of degree of confinement and temperature changes. The results of the research indicate that the two components of enclosure degree and wall height with beta of 0.634 and 0.623 at a significance level above %95 have a significant and direct relationship with the temperature difference of historical passages and city temperature. According to the results obtained from this research,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canyon Aspect Ratio
  • Temperature Difference
  • Thermal Comfort
  • Historical Passage
  • Meybod