با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
واکاوی نقش ظرفیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری با تاکید بر جریان باد، مورد مطالعه: شهر منجیل

نسرین نیک اندیش؛ هدیه اکبری قمصری

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.30473/grup.2020.43494.2253

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری شهر منجیل با تأکید بر جریان باد اجرا گردید. این تحقیق با استفاده از شاخص‌های اقلیم گردشگری برپایه داده‌های دما، باد، بارش، رطوبت، ابرناکی و فشار بخار آب در دوره زمانی 1993-2014 و استفاده از مدل‌های تابع چگالی احتمال سرعت حداکثر باد ماهانه در دوره زمانی 1993-2016، به روش توصیفی ...  بیشتر