قابل توجه داوران گرامی مجله

با توجه به ضوابط پرداخت حق الزحمه داروی توسط دانشگاه پبام نور لازم است آخرین حکم و شماره حساب بانک ملت را به ایمیل سردبیر ارسال شود.