با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانفایل های جدید الگو برای مقالات ارسالی به نشریه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای بارگذاری شد.

 این فایلها شامل فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی اولیه مقاله برای ارسال به داوری و فایل نهایی پس از پذیرش مقاله برای انتشار است. مؤلفان محترم در هر مرحله می توانند نسبت به دانلود فایلها و استفاده از آنها از قسمت راهنمای نویسندگان به نشانی http://grup.journals.pnu.ac.ir/journal/authors.note اقدام نمایند.