اعضای هیات تحریریه

سردبیر

نفیسه مرصوصی

جغرافیا - برنامه ریزی شهری دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

marsousingmail.com
0000-0001-5464-2410

مدیر مسئول

ام السلمه بابایی

جغرافیا - آب و هواشناسی دانشیار - دانشگاه پیام نور

f_babaeepnu.ac.ir

مدیر داخلی

آنیتا مجیدی هروی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

grup.journals.pnu.ac.ir
a.heravijonoub.tpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا ثروتی

جغرافیای طبیعی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

m-sarvatisbu.ac.ir

رحیم سرور

جغرافیای شهری استاد- دانشگاه آزاد اسلامی

sarvarh83gmail.com

سید محمد شبیری

آموزش محیط زیست استاد دانشگاه پیام نور

sm_shobeiripnu.ac.ir
0000-0003-2693-6555

محمدتقی رهنمایی

جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست دانشیار - دانشگاه تهران

mtrahnama1944yahoo.com

علی شماعی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار - دانشگاه خوارزمی

shamaikhu.ac.ir

اسماعیل علی‌اکبری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافی ا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

aliakbariesmaeilyahoo.com
09123840594

زهره فنی

جغرافیاو برنلمه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

z-fannisbu.ac.ir

منیژه قهرودی تالی

استاد - دانشگاه شهید بهشتی

manijeh.ghohrodigmail.com

رستم صابری فر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار - دانشگاه پیام نور

r_saberifarpnu.ac.ir

سید حسن صدوق

ژئومورفولوژی استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

h-sadoughsbu.ac.ir

نفیسه مرصوصی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران.

marsousingmail.com
0000-0001-5464-2410

حسین نظم‌فر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه علمی جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

nazmfaruma.ac.ir

علی محمد خورشید دوست

مطالعات محیط زیست گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

khorshidtabrizu.ac.ir
09143134452