با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) 
  • زمان داوری:  بین 4 تا 6 هفته

 با تشکر از تمامی داورانی که زمان و تخصص خود را جهت ارتقای سطح کیفی محتوی مقالات نشریه "پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری" صرف کرده‌اند. فهرست داورانی که با نشریه همکاری داشتند، در زیر نوشته شده است:

نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عیسی ابراهیم زاده دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی Sistan and Baluchestan University
مهدی ابراهیمی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه پیام نور
محسن احد نژاد روشتی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
حسن احمدی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   دانشگاه تربیت مدرس 
ملیحه احمدی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد
 زهرا احمدی پور دکتری تخصصی دانشیار جغرافیای سیاسی  دانشگاه تربیت مدرس
نرگس احمدی فرد دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه لرستان
مهسا اسدی عزیزآبادی دکتری تخصصی مربی   واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد اسکندری ثانی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بیرجند
 فضل الله اسمعیلی دکتری تخصصی   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
مهدی اشلقی دکتری تخصصی سایر    دانشگاه زنجان
صیاد اصغری دکتری تخصصی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه ارومیه
 حسن افراخته دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه تربیت
مجید اکبری دکتری تخصصی مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه پیام نور
سعید امانپور دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
داود امینی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه امام علی (ع)
 سید رامین امینی نژاد دکتری تخصصی استادیار نظام سکونتگاهی و مسکن؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
نسرین آذرباد دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی هیات علمی
عباسعلی آروین دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی  دانشگاه پیام نور
سیدرضا آزاده دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
ام السلمه بابایی دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور
رحمت الله بهرامی پاوه دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
هومن بهمن‌پور دکتری تخصصی استادیار محیط زیست شهری  واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبر بهمنی دکتری تخصصی استادیار محیط زیست شهری  دانشگاه پیام نور
 نادر پروین دکتری تخصصی استادیار سنجش از دور؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی؛ آب و هوا شناسی  دانشگاه پیام نور
احمد پوراحمد دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمدرضا پورمحمدی دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری هیأت علمی
محمدمهدی تقی زاده دکتری تخصصی استادیار ژئومورفولوژی عضو هیات علمی
مسعود توفیقی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی مرکز دماوند - مدیر کارآفرینی استان تهران
 جمیله توکلی نیا دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ نظام سکونتگاهی و مسکن دانشگاه شهید بهشتی
 سیمین تولایی دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم
محمدرضا ثروتی دکتری تخصصی دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی جاودان دکتری تخصصی استادیار گردشگری  دانشگاه خوارزمی
 مجید جاوری دکتری تخصصی دانشیار آب و هوا شناسی  دانشگاه پیام نور
 مهناز جهادی طرقی دکتری تخصصی سایر ژئومورفولوژی دانشگاه پیام نور
حیدر جهان بخش دکتری تخصصی استادیار نظام سکونتگاهی و مسکن دانشگاه پیام نور
علی حاجی نژاد دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی
علی حاجی نژاد دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان
محمدرضا حافظ نیا دکتری تخصصی استاد    دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث حبیبی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان
 زهرابیگم حجازی زاده دکتری تخصصی استاد آب و هوا شناسی دانشگاه خوارزمی
مهدی حسام دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه گیلان
ربیعی حسین دکتری تخصصی استادیار جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی
رباب حسین زاده دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ماکو
سیدرضا حسین زاده دکتری تخصصی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی
سید علی حسینی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیای اقتصادی؛ نظام سکونتگاهی و مسکن؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی  دانشگاه پیام نور استان گیلان
حسن حسینی امینی دکتری تخصصی مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری سازمان پدافند غیرعامل
حسن حکمت نیا دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضوهیئت علمی
امیر حسین حلبیان دکتری تخصصی دانشیار آب و هوا شناسی  دانشگاه پیام نور
اصغر حیدری دکتری تخصصی استادیار گردشگری دانشگاه پیام نور
محمد تقی حیدری دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه زنجان
محمدرئوف حیدری فر دکتری تخصصی استادیار جغرافیای سیاسی عضو هیأت علمی
حسین خادمی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام نور یزد
محمد خضری دکتری تخصصی استادیار جغرافیای اقتصادی هیات علمی
فضیله دادور خانی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه تهران
 اسماعیل دانشمندی دکتری تخصصی استادیار ژئومورفولوژی؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز سمنان
 علیرضا دهقانپور دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی  دانشگاه پیام نور
محمد رحیمی دکتری تخصصی دانشیار آب و هوا شناسی دانشگاه سمنان
شاه بختی رستمی دکتری تخصصی استادیار سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه پیام نور
محمدرضا رضایی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
مهدیه رضایی دکتری تخصصی استادیار محیط زیست شهری دانشگاه پیام نور
محمد حسین رضایی مقدم دکتری تخصصی استاد جغرافیای طبیعی؛ ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
محمدرضا رضوانی دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه تهران 
محمدتقی رهنمایی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
مریم روستا دکتری تخصصی استادیار محیط زیست شهری دانشگاه شیراز
سهیلا روشن ضمیر دکتری تخصصی   ژئومورفولوژی  
 سید هادی زرقانی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید زنگنه دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر علی زنگی آبادی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی
علی زنگی آبادی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه اصفهان
یوسف زین العابدین دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  
بتول زینالی دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی؛ ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیل
بهروز سبحانی دکتری تخصصی استاد آب و هوا شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
رحیم سرور دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
افشین سفاهن دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
بهرنگ سلاجقه دکتری تخصصی استادیار جغرافیای طبیعی واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین
ریحانه سلطانی مقدس دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
علیرضا سلیمانی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی پیام نور استان آذربایجان غربی
محمد سلیمانی مهرنجانی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
علی سوری نژاد دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور
علیرضا سیاف زاده دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه پیام نور
پروانه شاه حسینی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری سمت
اکبر شائمی دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور
سیدمحمد شبیری دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه پیام نور
پری شکری فیروزجاه دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ماکو
علی شکور دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی 
علی شماعی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه خوارزمی
علی شماعی دکتری تخصصی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
حسین شیخ حسنی دکتری تخصصی استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه پیام نور
 اسماعیل شیعه دکتری تخصصی استاد نظام سکونتگاهی و مسکن؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
 رستم صابری فر دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه پیام نو ر  مرکز مشهد
یاسر صباحی گراغانی دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور ورودی 97- همه حوزه های برنامه ریزی شهری
اعظم صفرآبادی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز
اسماعیل صفرعلی زاده دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری رئیس دانشگاه پیام نور 
وحید صفریان زنگیر دکتری تخصصی سایر جغرافیای طبیعی  دانشگاه محقق اردبیلی
 گیتی صلاحی اصفهانی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی هیئت علمی
پوران طاحونی دکتری تخصصی استادیار   علمی بنیاد ایران شناسی
 مصطفی طالشی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
موسی عابدینی دکتری تخصصی استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا عربی دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی هیات علمی
فرهاد عزیزپور دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه خوارزمی
حشمت اله عسکری دکتری تخصصی استاد نظام سکونتگاهی و مسکن  دانشگاه ایلام
سهراب عسگری دکتری تخصصی   جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور
هوشمند عطایی دکتری تخصصی   آب و هوا شناسی؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی  
سید علی علوی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
 اسماعیل علی اکبری دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه پیام نور
مهناز علی اکبری دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه پیام نور
رامین غفاری دکتری تخصصی   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  
محمد غلامی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
یونس غلامی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کاشان
مهسا فرامرزی اصل دکتری تخصصی استادیار محیط زیست شهری دانشگاه آزاد اسلامی
 رودابه فرهادی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی؛ سنجش از دور؛ نظام سکونتگاهی و مسکن؛ جغرافیای اقتصادی  دانشگاه پیام نور
محمد صادق فلاحت دکتری تخصصی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
زهره فنی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ نظام سکونتگاهی و مسکن دانشگاه شهید بهشتی
صفر قائدرحمتی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه تربیت مدرس
اسداله قبادی دکتری تخصصی مربی آب و هوا شناسی مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای کشور 
 محمود قدیری دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه پیام نور
عزت اله قنواتی دکتری تخصصی دانشیار ژئومورفولوژی  دانشگاه خوارزمی
 منیژه قهرودی دکتری تخصصی استاد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی
 یوسف قویدل رحیمی دکتری تخصصی دانشیار آب و هوا شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سمیرا قیاسی دکتری تخصصی   محیط زیست شهری دانشکده فنی، دانشگاه آزاد
غلامرضا کاظمیان دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه علامه طباطبایی
 مراد کاویانی راد دکتری تخصصی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
تاج الدین کرمی دکتری تخصصی استادیار   دانشگاه خوارزمی
مهناز کشاورز دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
اکبر کیانی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه زابل
علیرضا لاجوردی دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی
حسن لشکری دکتری تخصصی دانشیار آب و هوا شناسی  دانشگاه شهید بهشتی
صدیقه لطفی دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
افشین متقی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی
سمیرا متقی دکتری تخصصی استادیار گردشگری دانشگاه پیام نور، مرکز پاکدشت
علی محمدخورشیددوست دکتری تخصصی استاد محیط زیست شهری دانشگاه تبریز
محمود محمدی دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه هنر اصفهان
 رضا مختاری ملک آبادی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ نظام سکونتگاهی و مسکن دانشگاه پیام نور
اسکندر مرادی دکتری تخصصی استادیار جغرافیای سیاسی  پیام نور مرکز سنندج
محمود مرادی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
 نفیسه مرصوصی دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه پیام نور
ابوالفضل مشکینی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
قاسم مطلبی دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
سیدحسن مطیعی لنگرودی دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دانشگاه تهران
علی مهدی دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه تهران
علی موحد دکتری تخصصی دانشیار   دانشیار دانشگاه خوارزمی
میرنجف موسوی دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه
سیدمهدی موسی کاظمی دکتری تخصصی   جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
 بهرام نجف پور دکتری تخصصی استادیار آب و هوا شناسی؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی جغرافیا دانشگاه پیام نور
سعید نجفی دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
 علی نصیری دکتری تخصصی استادیار ژئومورفولوژی؛ سنجش از دور؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه پیام نور
اسماعیل نصیری هنده خاله دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیای اقتصادی؛ نظام سکونتگاهی و مسکن  دانشگاه پیام نور
 عبدالحمید نظری دکتری تخصصی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی رئیس بخش علوم اجتماعی استان گلستان مرکز گنبد کاوس
حسین نظم فر دکتری تخصصی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه محقق اردبیلی
شهاب نوبخت دکتری تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
مهسا نوروزیان دکتری تخصصی سایر جغرافیا و برنامه ریزی شهری د دانشگاه خوارزمی
فرشاد نوریان دکتری تخصصی دانشیار   شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مجید یاسوری دکتری تخصصی استاد   دانشگاه گیلان
 مجتبی یمانی دکتری تخصصی استاد ژئومورفولوژی؛ سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران