تشکیل کارگاه نشریات

کارگاه نشریات ویژه مدیران داخلی برگزار شد.