با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهرها پژوهش موردی: شهر سردشت

شیرکو احمدی

دوره 14، شماره1 (پیاپی 30) ، خرداد 1402، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35954.2002

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر سردشت می‌باشد. روش تحقیق اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بود و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌ها با توجه به نظرات استفاده‌کنندگان از فضاهای عمومی و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ver.19.0 و Arc GIS ver.10.1 مورد تجزیه و نحلیل قرار گرفتند. ...  بیشتر