با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
گردشگری
ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان)

محمد اجزاء شکوهی؛ عزت الله مافی؛ محمود رنجبر دستنایی؛ محمد قنبری

دوره 5، شماره 10 ، مهر 1393، ، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر ارزیابی و اولویت بندی ابشارهای استان لرستان در جهت سرمایه گذاری و انتخاب یکی از آبشارهای هفت گانه استان لرستان در جهت معرفی به عنوان منطقه نمونه گردشگری است.جامعه آماری مورد نظر هفت آبشار مطرح استان و جامعه خبرگان وکارشناسان گردشگری استان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و ابزار گرد آوری ...  بیشتر