با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام نورخرم آباد)

مجید جاوری؛ احمد شاهیوندی؛ نورالدین الله دادی؛ مرضیه سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 3-22

چکیده
  تعیین و توزیع بهینه مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند. توزیع متعادل این فضاها مستلزم تعیین مکان مناسب و تسهیلات به گونه ای است که همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسی پیدا کنند. از میان این کاربری ها در مکان یابی فضاهای آموزشی به دلیل اهمیت با مجاورت کاربری های متجانس و عدم مجاورت با کاربری ...  بیشتر