با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش های همگرایی در منطقه غرب آسیا

زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ حسین مختاری هشی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 77-108

چکیده
  همگرایی فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد م یشوند تا فعالیت های خود را به سمت مرکزیت جدیدی جهت دستیابی به اهداف مشترک در سایه قدرتی فراملی سوق دهند. با وجود علایق مشترک در زمین ههای دینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا 4، این منطقه فاقد سازمان منطق های فراگیر است. مقاله حاضر به روش ...  بیشتر