با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه

امامعلی عاشری؛ باقر حسین پور؛ تقی مهدی لو

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 109-126

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستایی را اجتناب ناپذیر کرده است. هدف این تحقیق کمک به سیاس تگذاران، تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران در عرصه اقتصاد روستایی و تعیین اولویت سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه است. یکی از بخش هایی که در مناطق روستایی دارای پتانسیل کافی برای سرمایه ...  بیشتر