با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
حوضه های آبریز از دیدگاه سیستمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودگاماسیاب)

محمد حسین رامشت؛ عبدالمجید احمدی؛ هایده آرا

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 127-145

چکیده
  با ورود به نیم هدوم قرن بیستم، تحول بزرگی در دانش ژئومورفولوژی به وقوع پیوست که این تحول عظیم، چیزی غیر از بهکارگیری نظریه سیستمی در زمینه های مختلف این دانش نبود و این امر باعث شد تا ژئومورفولوژی با به کارگیری این دستگاه معرف تشناسی در حل و تشریح پدیده های طبیعی، بیش ازپیش بر جنبه های کاربردی خود بیفزاید. ژئومورفولوژیست ها بویژه ...  بیشتر