با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سطح بندی خدمات شهری در مناطق کلانشهر تهران

حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 147-164

چکیده
  یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدما ت شهری است. در این پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ برخورداری از خدمات شهری توسط تکنیک تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی و بر اساس 8 شاخص عمده ی خدمات شهری رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 6 به علت حد بالای بهره مندی قابل مقایسه با ...  بیشتر