با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نمونه موردی روستای عشایری قره بلاغ

گیتی صلاحی اصفهانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 52-60

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در دهه گذشته مورد استقبال قرار گرفته موضوع سرمایه اجتماعی است.در تمامی شهرها و روستاهای جهان سرمایه اجتماعی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی کشورها است که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی،روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و همراه خود آرامش و امنیت و رفاه و نگهداشت منابع اقتصادی و پیشرفت ...  بیشتر