با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آسیب پذیری زنان روستایی مورد: روستاهای کوهپایه ای فومنات

حسن افراخته

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 35-51

چکیده
  آسیب پذیری شرایطی است که در رابطه با موقعیت جغرافیایی و محیطی، نیروهای اجتماعی، نهادها و ارزش‌های فرهنگی، انسان را در برابر خطرات متعدد طبیعی و اجتماعی حساس، ضعیف و بی دفاع می‌سازد. شواهدحاکی از آن است که زنان دارای موقعیت آسیب پذیرتری در جامعه روستایی می باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت از بررسی، تجزیه و تحلیل موقعیت آسیب پذیری ...  بیشتر