با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌ سینوپتیک با روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مورد مطالعه: شهرستان تنکابن

کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 25-38

چکیده
  شهرستان تنکابن دارای 13 ایستگاه باران سنجی و یک ایستگاه کلیماتولوژی غیر فعال می‌باشد. نظر به بعد مسافتی این شهرستان با ایستگاه‌های ‌سینوپتیک موجودمی‌توان با توجه به مساحت شهرستان تنکابن به مکان‌یابی یک ایستگاه جدید سینوپتیک در شهرستان تنکابن اقدام نمود تا ضمن حل مشکل فاصله بین ایستگاه‌های ‌موجوددر مطالعات اقلیمی و برنامه ریزی‌های ...  بیشتر