با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل ظرفیت‌های گردشگری جزیره هرمز با تاکید بر کاربری دانشگاهی

احمد پوراحمد؛ مهدی قرخلو؛ علیرضا دربان آستانه؛ شیوا پورقربان

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 95-113

چکیده
  امروزه دانشگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار توسعه کشور به ‌حساب می‌آیند و نقش کلیدی و تأثیرگذار دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روز به روز آشکارتر می‌گردد. افزایش سطح علم و دانش در جامعه باعث بهبود وضعیت معیشت، کاهش مهاجرت، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت‌های گردشگری جزیره ...  بیشتر