با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان

عیسی ابراهیم زاده؛ جمیل قادرمزی؛ دیمن کاشفی دوست

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4452

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدماتی و سطح‌بندی محلات شهری در شهر دهگلان واقع در استان کردستان با رویکرد عدالت اجتماعی اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بود ه است. برای این منظور از مدل‌های ANP، میانگین نزدیک‌ترین همسایه، شاخص Moran''s و تکنیک TOPSIS در نرم‌افزارهای ARC GIS، Super Decision استفاده گردید. نتایج ...  بیشتر