با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 37-48

چکیده
  یکی از عوامل اصلی در سنجش درجه توسعه­ یافتگی مناطق، وجود فرصت‌های شغلی در آن منطقه و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار می‌باشد که در هر منطقه با توجه به میزان عرضه و تقاضای نیروی­کار، مقدار کمبود شغل محاسبه و درجه توسعه‌ یافتگی آن بررسی می‌گردد. یکی از مدل‌هایی که وضعیت بازار نیروی کار را مورد سنجش قرار می­دهد، مدل بازار کار است. ...  بیشتر