با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوار نویسی‌های وندالیستی فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد.

نفیسه مرصوصی؛ سلیمان میرزاپور؛ سمیه تیموری

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 105-115

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8649

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوار نویسی­های وندالیستی فضاهای عمومی شهر خرم­آباد و نیز روش­های کنترل و مقابله با آن است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی است. به ‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت شهر خرم­آباد طبق آمار سرشماری سال 1395 (373.416) که دارای 3 منطقه، ...  بیشتر