با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10

محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ محمد طالب حیدری

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 99-116

چکیده
  در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین داده­های هواشناختی محلی و منطقه­ای با غلظت ذرات معلق در ایستگاه سنندج پرداخته شده است. هم‌چنین با استفاده از شاخص ذرات معلق استخراج شده از مدل DREAM و گزارش­های ایستگاه هواشناسی سنندج و نیز داده‌های هواشناختی منطقه­ای (داده­های هواشناسی در خاورمیانه) از طریق بررسی نقشه­های سینوپتیک ترازهای ...  بیشتر