با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی در مناطق شهری ارومیه

محمدعلی صفرلویی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ حسن حکمت نیا

دوره 5، شماره 9 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 57-70

چکیده
  هدف این مقاله، تحلیل نابرابرهای اجتماعی و سطوح توسعه در مناطق شهری ارومیه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از مدل های کمی ازجمله از مدل تاپسیس و نرم افزار های رایانه ای برای رتبه بندی مناطق و سطوح توسعه استفاده شده است. بنابر یافته های این پژوهش نظام برخورداری های اجتماعی و ضریب نابرابری در فضای شهری ارومیه بسیار شدید بوده به طوری ...  بیشتر