با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395

سید مهدی پورباقر کردی؛ سپیده رضایی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4455

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش تأمین امنیت گردشگری و شناسایی نقاط ناامن گردشگری در افزایش جذب گردشگر به استان همدان در سال 1395 بوده است. در اجرای تحقیق از آمار توصیفی و تکنیک‌های زمین‌آمار  استفاده گردید. جامعه مورد بررسی کارشناسان بنگاه‌های گردشگری استان همدان به تعداد 80 نفر بود. برای تشخیص وجود یا عدم وجود ساختار فضایی میان نقاط ...  بیشتر