با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تبیین معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی

محسن کاملی؛ حسن حسینی امینی؛ سید بهشید حسینی؛ سیدباقر حسینی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 113-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان اضطراری می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی­ سازی معیارها از نظرات فوکوس­گروپ استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آن­ها 10 نفر به‌‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج ...  بیشتر