با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل مقایسه‌ای رضایتمندی شهروندان از فضاهای فراغتی، مطالعه موردی: نواحی 1و4 شهر مراغه

زهره فنی؛ اکبر سلطان زاده؛ مژگان فرج زاده؛ روح الله میززازاده

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه فضاهای فراغتی یکی از حوزه‌های مهم مطالعات شهری است که کیفیت گذران آن اهمیت بیش‌تری یافته است. پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بین شاخص‌های رضایت‌مندی از فضاهای فراغتی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایت از فضاهای فراغتی در دو ناحیه شهر مراغه انجام شده است. برای جمع­آوری اطلاعات از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ...  بیشتر