با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آب و هوا شناسی
بررسی پتانسیل‌های اقلیم توریستی استان سمنان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژی (PET)

هوشمند عطایی؛ سادات‌ هاشمی نسب

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، ، صفحه 23-32

چکیده
  ایران از لحاظ تنوع گردشگری در دنیا جزو پنج کشور برتر محسوب می‌شود، لذا آگاهی از جاذبه‌ها و توان‌های طبیعی بویژه اقلیمی در گستره‌ی جغرافیایی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش جهت بررسی پتانسیل‌های اقلیم توریستی استان سمنان با به کارگیری شاخص (PET)  از پارامترهای اقلیمی متوسط دمای خشک، متوسط رطوبت نسبی، متوسط سرعت ...  بیشتر