با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی ومکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت شهری (CNG)، مطالعه موردی: مناطق غرب شهر تهران

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ احسان گلمهر؛ سمانه هاشمی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7627

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین مکان‌های مناسب جایگاه‌های عرضه سوخت (CNG) با توجه به ضوابط موجود در مناطق غربی کلان‌شهر تهران بوده است. در همین راستا با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه پارامترهای مؤثردر مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌رسانی گازی، همچون: تراکم جمعیت، معابر و دسترسی، شیب زمین، کاربری‌های سازگار و ناسازگار تهیه گردید.. ...  بیشتر