با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
شبیه‌سازی جمع‌آوری رواناب شهری در نواحی خشک، مطالعه موردی اسلامشهر

منیژه قهرودی تالی؛ شیما شریعت؛ علی چاوشیان

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39894.2148

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی جمع‌آوری رواناب ناشی از رژیم‌های نامنظم بارندگی و رخداد کل بارش سالیانه در مناطق خشک می‌باشد. شبیه‌‏سازی با استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی در شهرستان اسلامشهر با اقلیمی خشک انجام شده است. دادهه‌های مورد استفاده شامل کلیه لایه‏های مربوط به زیرساخت‌های شهری سطحی و زیرسطحی جمع‌آوری ‏رواناب می‌باشد ...  بیشتر