با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر

زهرا حجازی زاده؛ نادر پروین

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 43-56

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تهران و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال می باشد. بدین منظور ابتدا سری زمانی دادههای دمای میانگین، ماکزیمم و مینیمم و بارش ماهانه طی دوره 1951-2005 جمعآوری و تنظیم گردید. نواقص آماری برخی از سری ها با روش جرم مضاعف برطرف گردید. به منظور بررسی و شناخت تغییرات سری ...  بیشتر