با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل تغییرپذیری شاخص اقلیم توریستی ایران در شرایط خشکسالی و ترسالی

منوچهر فرج زاده؛ مرجان رازقی؛ امان الله فتح نیا؛ علی احمدآبادی

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 57-71

چکیده
  توریسم به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصاد در جهان، به وسیله هوا و آب و هوا تحت تأثیر قرار می گیرد که این اطلاعات برای تعیین مقصد و مسیر توریست مهم و حیاتی می باشد. برای بررسی وضعیت اقلیم توریستی ایران از شاخص میسزکوفسکی و داده های 144 ایستگاه سینوپتیک استفاده گردید. با تعیین دورهی تر و خشک مربوط به هر ایستگاه در و 6 همسایه IDW ماهانه، ...  بیشتر