با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن در مناطق شهری اصفهان

امیر زاهدی یگانه؛ احمد خادم الحسینی؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص‌های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان می‌باشد. روش تحقیق تحلیلی – مقایسه ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق 15گانه شهرداری اصفهان بوده‌اند. جهت تحلیل داده‌های به دست آمده، از ...  بیشتر