با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران

ملیحه باباخانی؛ آسیه سامه

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.52999.2517

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین اثربخشی مؤلفه‌های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی در سه محله مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. از روش تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی و K-Means، برای تعیین محلات نمونه‌ مطالعاتی استفاده شد. جامعة مخاطب در سنجش موضوع رضایتمندی سکونتی، ساکنینی از محلات هستند ...  بیشتر