با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نظام سکونتگاهی و مسکن
ظرفیت بازتابش خورشیدی سطوح بام در کاهش مصرف انرژی سرمایشی مساکن شهری، مطالعه موردی: مسکن مهر شهرری

امیراصلان درویش؛ حسین مدی؛ یوسف گرجی مهلبانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 111-126

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7082

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و تحلیل سطوح انعکاسی با ضریب بازتابش زیاد است که به‌عنوان یکی از راهکارهای طراحی غیرفعال به‌منظور کنترل جذب انرژی تابشی خورشید و کاهش دما و مصرف انرژی مساکن شهری، به‌خصوص در اقلیم گرم و خشک، به‌شمار می­رود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- مدل‌سازی  است که شامل مطالعه میدانی و شبیه­سازی رایانه­ای ...  بیشتر