با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
الگویی جامع در تدوین استراتژی ارتقای مدیریت محیط‌زیست شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 شهرداری تهران

مریم هاشمی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین الدینی؛ علیرضا مقدم نیا؛ رضا ارجمندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2023.47322.2394

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نحوه مدیریت محیط‌زیست شهری در منطقه 22 شهرداری تهران در جهت ارائه الگویی جامع و ارتقا آن می‌باشد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحلیلی- توصیفی است، لذا در جمع‌آوری داده‌ها از منابع داخـلـی و خـارجـی و در مرحله پیمایش، از طریق پرسشنامه از 20 نفر از نخبگان مدیران خبره حوزه مدیریت زیست شهری استفاده شده است. مدل ...  بیشتر