با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران