با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مطالعات ناحیه ای
تحلیل فضایی شاخص های توسعة منطقه ای با بهره گیری تلفیقی از تکنیک های شباهت به گزینه ایده آل، تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل خوشه ای ( نمونه موردی : استان کردستان)

مهدی احمدیان؛ علی زنگی آبادی؛ محمد کرمی

دوره 5، شماره 9 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 83-96

چکیده
  توسعه، تغییر بنیادی در متغییر‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه محسوب می‌شود و تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون جامعه است. وجود دوگانگی‌های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی در فرآیند توسعه و تحول جامعه، یکی از مباحث اساسی در ادبیات نوین توسعه است. این معضل یک نوع آسیب شناسی توسعه را مطرح می سازد که توجه ...  بیشتر