با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر شهرهای واقع در حوضه ی آن

بتول زینالی؛ صیاد اصغری سراسکانرود

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 103-116

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه، هم‌چنین تعیین عوامل اصلی کاهش آب این دریاچه با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل مولفه‌های اصلی در بین عوامل مورد مطالعه و تاثیر آن بر شهر­های اطراف می‌باشد. برای این مننظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست و هم‌چنین داده‌های 29 متغیر شامل داده­های اقلیمی و دبی ماهانه کل حوضه ...  بیشتر